top of page

✍️ NEW YEAR - NEW PROJECT ✍️Youth UP! Uplifting Participation in Budgeting (UPDATED)

Updated: Jan 23

Հայերենը՝ ներքևում


🚀 Topic - Youth Participatory Budgeting

🔎 Working languages - Armenian, English

📍 Location - Tsaghkadzor, Armenia

🗓️ Project timeline - from February to June 2024

 1. Capacity Building Training Course - from February 28 to March 6

 2. Mentorship for Budget Proposal Publications and Dialog with Local Authorities - March-May 2024

 3. "Youth UP! Cast" video podcast series - June 2024


☝️ The first stage of the program will take place from February 28 to March 6. The second and third stages do not have clearly defined days. In the months of March to May, young people will conduct independent research work, meetings in the communities, prepare articles. And in the last stage, they will share the collected experience in a podcast.


The page for the project: Youth UP | INEDNETThe aim of this project is to foster meaningful youth participation in local community budgeting in Armenia, leading to more inclusive and participatory decision-making processes where young people are empowered to contribute to the development of their communities.


🎯 PROJECT OBJECTIVES

 • Increase youth understanding and knowledge of community budgeting processes, public finance, and effective participation in community budget planning through capacity-building training courses among young people from at least 10 communities of at least 5 regions of Armenia.

 • Organize events where youth pitch their budget proposals to decision-makers. This encourages open dialogue and helps decision-makers understand the perspectives of young people. Young people will be mentored to find, read and examine the budget plans of their local community, write critical articles about their observations and provide suggestions on how to make budgets youth-oriented and youth-friendly.

 • Initiate the captivating "Youth UP! Cast" video podcast series, amplifying project accomplishments, spotlighting stories from dynamic participants and members of the Youth-led proposals, and raising awareness about the importance of youth participation in local community budgeting.👤 PROFILE OF PARTICIPANTS

Young people aged 18-30 years old who:

 • come from various regions and local communities of Armenia

 • are already active in their communities or have a strong interest in becoming more involved in decision-making processes

 • have a genuine interest in youth matters, community budget planning, and public finance

 • come from various educational backgrounds, ranging from high school graduates to university students or graduates

 • have a sufficient level of proficiency in the project's working language (Armenian and English) to actively engage in training sessions, discussions, and other activities

 • are available and ready to commit to the duration of the project activities and actively participate in all planned sessions and initiatives.⚰️ DEADLINE TO APPLY

The deadline for applying is 25 January 2024 at 23:59 Armenian time. Interested candidates can apply by filling in this form: ✍️ https://forms.gle/HzyHNywA5VkNMmTD7


🔴 Participation in the program is free of charge. For the selected candidates, it is MANDATORY to participate in all stages of the program from February to June 2024.


🦸 SELECTION RESULTS

The results will be announced after one month of opening the application.


⁉️ For FA questions, visit this page:

Or contact inednet@gmail.com.


🦸 Get in touch

Not sure who we are? Check it out here, and if you like us, subscribe as well.

🗞️ Subscribe to "Get our updates" section of our website for more opportunities like this!


Good 👍 luck with your application!✍️ Նոր տարի՝ ՆՈՐ ծրագիր ԻՆԵԴՆԵԹ-ից ✍️

«Youth UP! Uplifting Participation in Budgeting» տեղական ծրագրի մասնակցության կանչ (ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ)


🚀 Թեմա՝ Երիտասարդների մասնակցային բյուջետավորում

🔎 Աշխատանքային լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն

📍Անցկացման վայր՝ ք․ Ծաղկաձոր, Հայաստան

🗓️ Ծրագրի ժամանակացույց՝ փետրվար-հունիս 2024 թ․

 1. Կարողությունների զարգացման դասընթաց՝ փետրվարի 28-ից մարտի 6

 2. Մենթորություն և հոդվածների հրապարակում, հանդիպում որոշում կայացնողների հետ՝ մարտ-մայիս 2024 թ․

 3. Հաջողության պատմությունների փոդքասթներ՝ հունիս 2024 թ․


☝️ Ծրագրի առաջին փուլը տեղի է ունենալու փետրվարի 28-ից մարտի 6-ը։ Երկրորդ և երրորդ փուլերը հստակ սահմանված օրեր չունեն․ մարտ-մայիս ամիսներին երիտասարդները իրականացնելու են ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, հանդիպումներ համայնքներում, պատրաստելու են հոդվածներ։ Իսկ վերջին փուլում կիսվելու են հավաքած փորձով փոդքասթում։


Ծրագիրը միտված է խթանել երիտասարդների բովանդակալից մասնակցությունը տեղական համայնքների բյուջետավորմանը Հայաստանում՝ հանգեցնելով որոշումների կայացման ավելի ներառական և մասնակցային գործընթացների, որտեղ երիտասարդները կարող են իրենց նպաստը բերել իրենց համայնքների զարգացմանը:


🎯 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 • Բարձրացնել երիտասարդների ըմբռնումն ու գիտելիքները համայնքների բյուջետավորման գործընթացների, հանրային ֆինանսների և համայնքային բյուջեի պլանավորման արդյունավետ մասնակցության վերաբերյալ՝ Հայաստանի առնվազն 5 մարզերի առնվազն 10 համայնքների երիտասարդների կարողությունների զարգացման դասընթացների միջոցով:

 • Կազմակերպել միջոցառումներ, որտեղ երիտասարդները ներկայացնում են իրենց բյուջեի առաջարկները որոշում կայացնողներին: Սա խրախուսում է բաց երկխոսությունը և օգնում որոշում կայացնողներին հասկանալ երիտասարդների տեսանկյունները: Երիտասարդները կսովորեն գտնել, կարդալ և ուսումնասիրել իրենց տեղական համայնքի բյուջետային ծրագրերը, գրել քննադատական հոդվածներ իրենց դիտարկումների վերաբերյալ և ներկայացնել առաջարկներ՝ ինչպես բյուջեները երիտասարդական ուղղվածության և երիտասարդությանը հարմար դարձնել:

 • Նախաձեռնել ուշագրավ «Youth UP! Cast» տեսա-փոդքասթների շարքը, ընդլայնելով ծրագրի ձեռքբերումները, լուսաբանելով մասնակիցների և երիտասարդների կողմից առաջնորդվող առաջարկների անդամների մասին պատմությունները և բարձրացնելով տեղական համայնքների բյուջետավորման մեջ երիտասարդների մասնակցության կարևորության մասին իրազեկվածությունը:


👤 ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՊՐՈՖԻԼԸ

18-30 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր՝

 • Հայաստանի տարբեր մարզերից և տեղական համայնքներից են,

 • ակտիվ են իրենց համայնքներում կամ մեծ հետաքրքրություն ունեն ավելի շատ ներգրավվելու որոշումների կայացման գործընթացներում,

 • իրական հետաքրքրություն ունենալ երիտասարդության, համայնքի բյուջեի պլանավորման և հանրային ֆինանսների վերաբերյալ,

 • կրթական տարբեր պրոֆիլներից են՝ ավագ դպրոցի շրջանավարտներից մինչև համալսարանականներ կամ շրջանավարտներ,

 • ունեն ծրագրի աշխատանքային լեզվի (հայերեն և անգլերեն) բավարար իմացություն՝ ակտիվորեն ներգրավվելու դասընթացների, քննարկումների և այլ աշխատանքներում,

 • հասանելի են և պատրաստ ակտիվորեն մասնակցել ծրագրված բոլոր գործողություններին և նախաձեռնություններին ծրագրի տևողության ամբողջ ընթացքում:


⚰️ ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Դիմելու վերջնաժամկետն է 2024 թվականի հունվարի 25-ը, ժամը 23:59-ը: Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են դիմել՝ լրացնելով հայտը․ ✍️ https://forms.gle/HzyHNywA5VkNMmTD7 


🔴  Ծրագրի մասնակցությունը անվճար է։ Ընտրված մասնակիցների համար ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է մասնակցությունը ծրագրի բոլորին փուլերին՝ 2024 թ․ փետրվարից մինչև հունիս:


🦸 ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Արդյունքները կհայտարարվեն հայտը բացելուց մեկ ամիս հետո։


⁉️  Հաճախակի տրվող հարցերի համար այցելեք այս էջը.

կամ

գրեք inednet@gmail.com էլ․ հասցեին


🦸 Կապ

🗞️ Բաժանորդագրվեք մեր կայքի «Get our updates» բաժնին նմանատիպ այլ հնարավորություններ ստանալու համար:


Մաղթում ենք հաջողություն 👍

Ծրագրի էջը՝ Youth UP | INEDNET

Comentários


bottom of page